Tin Mới

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

Làng nghề nông thôn ở nước ta : Những vấn đề phát sinh cần giải quyết và giải pháp chủ yếu để phát triển trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Nguyễn, Văn Chiển Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2005 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 106 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Nông nghiệp–Chuyển đổi kinh tế–Việt Nam, Phát triển kinh tế–Tiểu thủ ... Read More »

Nội dung và phương pháp kiểm toán hoạt động đối với các chương trình dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Vương, Đình Huệ Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2003 Kiểm toán nhà nước, Mô Tả Vật Lý : 117 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Kiểm toán–Chương trình dự án, Tác giả bổ sung : Vương, Đình ... Read More »

Xu thế chủ yếu của sự phát triển khoa học công nghệ, sự hình thành và vai trò của kinh tế tri thức trong hai thập niên đầu thế kỷ 21 :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Vũ, Đình Cự Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2005 Học viện chính trị quốc gia HCM, Mô Tả Vật Lý : 233 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Kinh tế tri thức, Phát triển khoa học công ... Read More »

Nghiên cứu những điều kiện cần thiết để ứng dụng công nghệ Internet vào giao dịch chứng khoán :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Nguyễn, Mạnh Tuấn Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : H. : 2004 Ủy ban chứng khoán nhà nước, Mô Tả Vật Lý : 63 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Giao dịch chứng khoán–Ứng dụng tin học, Tác giả bổ ... Read More »

Tiện ích và an ninh trong thanh toán thẻ ngân hàng (Kèm bảng tóm tắt)

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Lý luận chung về thẻ thanh toán và rủi ro trong thanh toán thẻ; Thực trạng thị trường thẻ và an ninh trong thanh toán thẻ ngân hàng tại Việt Nam; Giải pháp nâng cao tiện ích và an ninh trong thanh toán thẻ ta5i Việt Nam.. Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính ... Read More »

Nghiên cứu phát triển các mô hình kinh doanh chợ :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Lý luận về mô hình kinh doanh chợ, thực trạng và kiến nghị phát triển các mô hình kinh doanh chợ Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Trịnh, Thị Thanh Thủy Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : H. : Bộ Thương mại , 2007 Mô Tả Vật Lý : 103tr. ; ... Read More »

Một số biến đổi xã hội ở nông thôn vùng ven đô Hà Nội trong thời kỳ đổi mới

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Khía cạnh lý luận và thực tiễn của biến đổi xã hội. Một số biến đổi về xã hội ở nông thôn vùng ven đô Hà Nội trong thời kỳ đổi mới – thực trạng và các nhân tố tác động. Một số xu hướng biến đổi về xã hội và một số giải pháp nhằm phát triển bền vững ... Read More »

Phát triển sự đo lường tài sản thương hiệu trong thị trường dịch vụ

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Hoàng Thị Phương Thảo Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 85 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Thương hiệu ... Read More »

Why is Economics not an Evolutionary Science?

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Anonymous Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Economic theory, Economics, Equilibrium, Evolution Tác giả bổ sung : Số Kiểm Soát : 69695 Luận Văn : Why is Economics not an Evolutionary Science? Tên ... Read More »

Finance and international business cycles

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Faia, Ester Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Differential transmission mechanism, Financial distance, International business cycle Tác giả bổ sung : Số Kiểm Soát : 69944 Luận Văn : Finance and international business ... Read More »