Tin Mới

LUẬN VĂN TIẾN SĨ

Công Cụ Tài Chính để Huy Động Vốn cho Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Của Việt Nam Đến Năm 2020 :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Sử dụng các công cụ tài chính để huy động vốn cho phát triển kinh tế xã hội trong nền kinh tế thị trường: Vai trò của vốn trong quá trình phát triển KT-XH; Các nguồn vốn huy động cho đầu tư phát triển kinh tế; Sử dụng các công cụ tài chính để huy động vốn cho phát triển ... Read More »

Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở lý luận về chiến lược cạnh tranh trong ngành ngân hàng. Thực trạng hoạt động và vị thế cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần ... Read More »

Cân đối ngân sách nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường (Kèm bảng tóm tắt) :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Tổng quan về cân đối ngân sách nhà nước- Thực trạng Cân đối ngân sách nhà nước Việt Nam từ năm 1991 đến nay- Hoàn thiện Cân đối ngân sách nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Bùi, Thị Mai Hoài Ngôn Ngữ : ... Read More »

Xây dựng thương hiệu ngành mì ăn liền Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

-Cơ sở lý luận về thương hiệu và xây dựng thương hiệu-Hiện trạng về xây dựng thương hiệu ngành mì ăn liền Việt Nam-Giải pháp xây dựng thương hiệu ngành mì ăn liền Việt Nam. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Bùi, Văn Quang Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : ... Read More »

Xây dựng nội dung và quy trình lập báo cáo tài chính hợp nhất của các tập đoàn kinh tế đa ngành tại Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan, thực trạng, một số giải pháp xây dựng nội dung và quy trình lập báo cáo tài chính hợp nhất của các tập đoàn kinh tế đa ngành tại Việt Nam Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Anh Hiên Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Đại ... Read More »

Kế Toán Tài Chính với việc Xác Định các Căn Cứ Tính Thuế của Doanh Nghiệp :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan về kế toán tài chính và mối quan hệ của nó với việc xác lập các căn cứ tính thuế của doanh nghiệp; Thực trạng hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam trong mối quan hệ với việc quản lý và hành thu thuế; Các giải pháp hoàn thiện kế toán tài chính nhằm nâng cao hiệu ... Read More »

Định giá tài sản và xác định lợi nhuận trên các báo cáo tài chính

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Cơ sở lý luận về định giá tài sản và xác định lợi nhuận trên các báo cáo tài chính.- Thực trạng hệ thống kế toán Việt Nam và vấn đề định giá tài sản và xác định lợi nhuận trên các báo cáo tài chính.- Định giá tài sản và xác định lợi nhuận trên các báo cáo ... Read More »

Đổi mới quản lý vốn tư có tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các ngân hàng thương mại cổ phần thành phố Hồ Chí Minh :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý vốn tự có của NHTMChương 2: Thực trạn quản lý vốn tự có của các ngân hàng thương mại cổ phần thành phố Hồ Chí MinhChương 3: Đổi mới vốn tự có tạo môi trường cho các ngân hàng thương mại cổ phần thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Sưu Tập ... Read More »

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Bình Định trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Trần, Thanh Toàn Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 171 tr. ; , 29 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Doanh nghiệp nhỏ và vừa–Hội nhập kinh tế quốc tế, Tác giả ... Read More »

Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trên thị trường OTC Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Thực trạng và xây dựng giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trên thị trường OTC Việt Nam Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Trần, Lâm Vũ Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 93 tr. ; , 30cm Tóm ... Read More »