Tin Mới

LUẬN VĂN TIẾN SĨ

Sử dụng phương pháp cân đối và dự báo trong việc điều tiết nền kinh tế thị trường :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Khái quát về các phương pháp dự báo và cân đối; Cơ sở lý thuyết của các chính sách điều tiết vĩ mô; Phương pháp hoạch định các chính sách vĩ mô; Kết luận. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Dương, Tấn Diệp Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 1996 ... Read More »

Tái Cấu Trúc Tài Chính ở các Doanh Nghiệp nhằm Thu Hút và Sử Dụng Hiệu Quả Vốn Đầu Tư

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Những luận cứ khoa học về cấu trúc tài chính ở các doanh nghiệp; Thực trạng về cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua; Tái cấu trúc tài chính ở các doanh nghiệp nhằm thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác ... Read More »

Hoàn thiện hoạt động các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Cơ sở lý luận về các khu công nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam.- Phân tích thực trạng hoạt động của các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.- Giải pháp hoàn thiện hoạt động các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010.. Bộ Sưu Tập ... Read More »

Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường dệt may Việt Nam đến năm 2010

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở khoa học về việc mở rộng thị trường dệt may Việt Nam; Thực trạng về thị trường dệt may Việt Nam; Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường dệt may Việt Nam đến năm 2010.. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Thanh Vân Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất ... Read More »

Huy động và sử dụng vốn đầu tư để phát triển kinh tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Thực trạng và chiến huy động và sử dụng vốn đầu tư để phát triển kinh tế khu vực đồng bằng sông Cửu Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Giang Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 172 ... Read More »

Phát triển du lịch Tây Nguyên đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở lý luận chung về du lịch. Thực trạng phát triển du lịch trên địa bàn Tây Nguyên. Phát triển du lịch Tây Nguyên đến năm 2020 trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Duy Mậu Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : ... Read More »

Những Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tại Thành phố. Hồ Chí Minh

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường; Thực trạng hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần tại TP.HCM; Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần tại TP.HCM. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính ... Read More »

Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ ngân hàng quốc tế tại ngân hàng công thương Việt Nam

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của ngân hàng thương mại. Quá trình thực hiện nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của ngân hàng công thương Việt Nam. Một số biện pháp nhằm cải tiến nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của ngân hàng công thương Việt Nam.. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : ... Read More »

Hoàn thiện hệ thống kế toán nhà nước (Kèm bảng tóm tắt)

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Tổng quan về kế toán và kế toán nhà nước- Thực trạng hệ thống kế toán nhà nước ở nước ta hiện nay- Hoàn thiện hệ thống kế toán nhà nước. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Văn Hồng Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2007 Trường Đại ... Read More »

Nâng cao năng lực quản trị giám đốc doanh nghiệp tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

-Năng lực và năng lực quản trị giám đốc doanh nghiệp tư nhân .-Thực trạng năng lực quản trị giám đốc doanh nghiệp tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh.-Giải pháp nâng cao năng lực quản trị giám đốc doanh nghiệp tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả ... Read More »