Tin Mới

LUẬN VĂN TIẾN SĨ

Một Số Giải Pháp Chủ Yếu để Quản Lý có Hiệu Quả Ngành Điện Lực Việt Nam

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở lý luận về quản lý, quản lý ngành, và quản lý ngành điện lực; Thực trạng hoạt động quản lý ngành điện lực Việt Nam thời gian qua; Một số giải pháp chủ yếu để quản lý có hiệu quả ngành điện lực Việt Nam.. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, ... Read More »

Nghiên cứu khả năng cạnh tranh của gốm mỹ nghệ Việt Nam nhằm đẩy mạnh xuất khẩu

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Cơ sở khoa học để đánh giá khả năng cạnh tranh và khẳng định sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh của gốm mỹ nghệ Việt Nam.- Đánh giá khả năng cạnh tranh và những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của gốm mỹ nghệ Việt Nam.- Giải pháp nâng cao khả năng ... Read More »

Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh vùng đồng bằng sông Cửu Long :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

-Doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh và chính sách tài chính hỗ trỡ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. -Thực trạng về tài chính và chính sách hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. -Các giải pháp hoàn thiện chính sách tài chính hỗ ... Read More »

Kinh tế vườn trong phát triển kinh tế – xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Lý luận và thực tiễn về kinh tế vườn trong quá trình phát triển – xã hội. Thực trạng kinh tế – xã hội thời gian qua ở đồng bằng sông Cửu Long. Quan điểm, phương hướng và giải pháp phát triển kinh tế vườn ở đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015. Bộ Sưu Tập : Luận ... Read More »

Phát triển dịch vụ thẩm định giá ở Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ thẩm định giá ở Việt Nam Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Tô, Công Thành Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 128 tr. ; , 29 cm Tóm Tắt : ... Read More »

Hoàn Thiện Hệ Thống Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả kinh Doanh Của Doanh Nghiệp nhà nước

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Những lý luận cơ bản hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước: Hiệu quả kinh tế nền sản xuất xã hội. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp ở các nước; Thực trạng hệ thống đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà ... Read More »

Những giải pháp cơ bản cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành dầu thực vật Việt Nam đến năm 2020 :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế nói chung và ngành dầu thực vật nói chung; Thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hoá ngành dầu thực vật Việt Nam trong những năm qua; Định hướng và những giải pháp cơ bản cho quá trình rvềcông nghiệp hóa, hiện đại hoá ngành dầu thực vật ... Read More »

Phát triển bền vững ngành thủy sản đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015 :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Cơ sở lý luận của phát triển bền vững ngành Thủy sản.- Đánh giá thực trạng phát triển bền vững ngành thủy sản đồng bằng sông Cửu Long trong những năm qua.- Một số giải pháp phát triển bền vững ngành thủy sản đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015.. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ ... Read More »

Xây dựng kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan về kế toán quản trị và kế toán quản trị áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất. Thực trạng kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam. Xây dựng kế toán quản trị doanh nghiệp trong sản xuất ở Việt Nam.. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Huỳnh, ... Read More »

Hoàn thiện và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Chứng khoán và thị trường chứng khoán; Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam; Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Văn Nông Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý ... Read More »