Tin Mới

Các nhân tố hành vi ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam :

Nghiên cứu và đánh giá các nhân tố hành vi ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Kim Trâm
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 81 tr. +phụ lục ; , 30cm
Tóm Tắt : Nghiên cứu và đánh giá các nhân tố hành vi ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chủ Đề : Đầu tư–KHía cạnh tâm lý,
Tác giả bổ sung : Phan, Thị Bích Nguyệt , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 80263
Luận Văn : Các nhân tố hành vi ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam :
Tên File : 80263.pdf

Các nhân tố hành vi ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Các nhân tố hành vi ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam :

Keyword SEO : Các nhân tố hành vi ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam :