Tin Mới

Cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Bộ :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Nguyễn, Hữu Phúc
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2003 Kiểm toán nhà nước,
Mô Tả Vật Lý : 67 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Hệ thống kiểm soát nội bộ, Kiểm toán–Báo cáo quyết toán ngân sách Bộ,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Hữu Phúc
Số Kiểm Soát : 46754
Luận Văn : Cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Bộ :
Tên File : 46754.pdf

Cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Bộ :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Bộ :

Keyword SEO : Cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Bộ :