Tin Mới

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2001-2010 :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Đỗ, Bình Dương
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2003 Kiểm toán nhà nước,
Mô Tả Vật Lý : 175 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Kiểm toán nhà nước–Chiến lược phát triển–2001-2010,
Tác giả bổ sung : Đỗ, Bình Dương
Số Kiểm Soát : 46746
Luận Văn : Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2001-2010 :
Tên File : 46746.pdf

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2001-2010 :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2001-2010 :

Keyword SEO : Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2001-2010 :