Tin Mới

Examining the Mediating Effect of Positive Moods on Trust Repair in E-Commerce

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Chen, Ying-Hueih
Ngôn Ngữ : Eng,
Nơi Xuất Bản :
Mô Tả Vật Lý :
Tóm Tắt :
Chủ Đề : , Attribution theory, Coping Strategies, E-commerce
Tác giả bổ sung :
Số Kiểm Soát : 81229
Luận Văn : Examining the Mediating Effect of Positive Moods on Trust Repair in E-Commerce
Tên File : 81229.pdf

Examining the Mediating Effect of Positive Moods on Trust Repair in E-Commerce

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Examining the Mediating Effect of Positive Moods on Trust Repair in E-Commerce

Keyword SEO : Examining the Mediating Effect of Positive Moods on Trust Repair in E-Commerce