Tin Mới

Hệ thống lợi ích kinh tế và các quan hệ phân phối trong việc thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam :

Lợi ích kinh tế và các đòn bẩy tài chính trong việc thực hiện lợi ích kinh tế.Thực trạng về hệ thống đòn bẩy tài chính trong việc đáp ứng các lợi ích kinh tế ở Việt Nam. Một số giải pháp tài chính cơ bản để thục hiện các lợi ích kinh tế ở Việt Na..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Ung, Thị Minh Lệ
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 1996 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 152 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Lợi ích kinh tế và các đòn bẩy tài chính trong việc thực hiện lợi ích kinh tế.Thực trạng về hệ thống đòn bẩy tài chính trong việc đáp ứng các lợi ích kinh tế ở Việt Nam. Một số giải pháp tài chính cơ bản để thục hiện các lợi ích kinh tế ở Việt Na..
Chủ Đề : Ngân hàng,
Tác giả bổ sung : Đào, Văn Tài , người hướng dẫn Nguyễn, Thanh Tuyền , PGS.TS ;
Số Kiểm Soát : 14808
Luận Văn : Hệ thống lợi ích kinh tế và các quan hệ phân phối trong việc thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam :
Tên File : 14808.pdf

Hệ thống lợi ích kinh tế và các quan hệ phân phối trong việc thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam :
Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Hệ thống lợi ích kinh tế và các quan hệ phân phối trong việc thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam :

Keyword SEO : Hệ thống lợi ích kinh tế và các quan hệ phân phối trong việc thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam :