Tin Mới

Hoàn Thiện Chính Sách Tỷ Giá Hối Đoái cho Mục Tiêu Phát Triển Kinh Te

Tổng luận về tỷ giá hối đoái và chính sách tỷ giá hối đoái; Thực trạng về việc hoạch định và thực hiện chính sách tỷ giá hối đoái cho mục tiêu phát triển kinh tế tại Việt Nam; Những giải pháp chủ yếu cho việc hoàn thiện chính sách tỷ giá hối đoái trong giai đoạn tới; Kết luận.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Quốc Khanh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2000 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 195 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Tổng luận về tỷ giá hối đoái và chính sách tỷ giá hối đoái; Thực trạng về việc hoạch định và thực hiện chính sách tỷ giá hối đoái cho mục tiêu phát triển kinh tế tại Việt Nam; Những giải pháp chủ yếu cho việc hoàn thiện chính sách tỷ giá hối đoái trong giai đoạn tới; Kết luận.
Chủ Đề : Chính sách tiền tệ–Tỷ giá hối đoái, Luận án tiến sĩ,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Quốc Khanh
Số Kiểm Soát : 37699
Luận Văn : Hoàn Thiện Chính Sách Tỷ Giá Hối Đoái cho Mục Tiêu Phát Triển Kinh Te
Tên File : 37699.pdf

Hoàn Thiện Chính Sách Tỷ Giá Hối Đoái cho Mục Tiêu Phát Triển Kinh Te

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Hoàn Thiện Chính Sách Tỷ Giá Hối Đoái cho Mục Tiêu Phát Triển Kinh Te

Keyword SEO : Hoàn Thiện Chính Sách Tỷ Giá Hối Đoái cho Mục Tiêu Phát Triển Kinh Te