Tin Mới

Hoàn thiện công tác phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng TMCP ngoại thương Nam sài Gòn :

Cơ sở lý luận về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng ; Thực trạng công tác phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng TMCP ngoại thương Nam Sài Gòn ; Giải pháp hoàn thiện công tác phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng tại VIETCOMBANK Nam Sài Gòn

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Phan, Thị Thu Hồng
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 82 tr. + phụ lục ; , 29 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng ; Thực trạng công tác phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng TMCP ngoại thương Nam Sài Gòn ; Giải pháp hoàn thiện công tác phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng tại VIETCOMBANK Nam Sài Gòn
Chủ Đề : Quản lý rủi ro tín dụng, Ngân hàng–Phân loại nợ,
Tác giả bổ sung : Trần, Huy Hoàng , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 81781
Luận Văn : Hoàn thiện công tác phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng TMCP ngoại thương Nam sài Gòn :
Tên File : 81781.pdf

Hoàn thiện công tác phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng TMCP ngoại thương Nam sài Gòn :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Hoàn thiện công tác phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng TMCP ngoại thương Nam sài Gòn :

Keyword SEO : Hoàn thiện công tác phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng TMCP ngoại thương Nam sài Gòn :