Tin Mới

Hoàn Thiện Hệ Thống Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả kinh Doanh Của Doanh Nghiệp nhà nước

Những lý luận cơ bản hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước: Hiệu quả kinh tế nền sản xuất xã hội. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp ở các nước; Thực trạng hệ thống đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước ở VN: Thời kỳ kế hoạch hoá tập trung (từ năm 1986-trở về trước). Thời kỳ chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường( từ năm 1987-1994). Thời kỳ nền kinh tế nước ta chuyển mạnh sang cơ chế thị trường theo định hướng XHCN ( từ năm 1995-đến nay); Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước: Phương hướng hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Ứng dụng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Những kiến nghị về quản lý công tác đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước; Kết luận..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Huỳnh, Đức Lộng
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 1999 TP. Hồ Chí Minh,
Mô Tả Vật Lý : 170 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Những lý luận cơ bản hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước: Hiệu quả kinh tế nền sản xuất xã hội. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp ở các nước; Thực trạng hệ thống đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước ở VN: Thời kỳ kế hoạch hoá tập trung (từ năm 1986-trở về trước). Thời kỳ chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường( từ năm 1987-1994). Thời kỳ nền kinh tế nước ta chuyển mạnh sang cơ chế thị trường theo định hướng XHCN ( từ năm 1995-đến nay); Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước: Phương hướng hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Ứng dụng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Những kiến nghị về quản lý công tác đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước; Kết luận..
Chủ Đề : Chỉ tiêu đánh giá, Doanh nghiệp, Luận án tiến sĩ,
Tác giả bổ sung : Huỳnh, Đức Lộng
Số Kiểm Soát : 37173
Luận Văn : Hoàn Thiện Hệ Thống Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả kinh Doanh Của Doanh Nghiệp nhà nước
Tên File : 37173.pdf

Hoàn Thiện Hệ Thống Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả kinh Doanh Của Doanh Nghiệp nhà nước

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Hoàn Thiện Hệ Thống Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả kinh Doanh Của Doanh Nghiệp nhà nước

Keyword SEO : Hoàn Thiện Hệ Thống Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả kinh Doanh Của Doanh Nghiệp nhà nước