Tin Mới

Hoàn thiện phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh 11 thành phố Hồ Chí Minh – Vietinbank :

Cơ sở lý luận về phát triển phương thức tín dụng chứng từ tại các ngân hàng thương mại. Thực trạng hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại chi nhánh 11 thành phố Hồ Chí Minh – Vietinbank. Giải pháp hoàn thiện phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh 11 thành phố Hồ Chí Minh – Vietinbank.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Thanh Tâm
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 83 tr. + phụ lục ; , 29 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận về phát triển phương thức tín dụng chứng từ tại các ngân hàng thương mại. Thực trạng hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại chi nhánh 11 thành phố Hồ Chí Minh – Vietinbank. Giải pháp hoàn thiện phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh 11 thành phố Hồ Chí Minh – Vietinbank.
Chủ Đề : Ngân hàng thương mại–Thanh toán quốc tế, Tín dụng chứng từ,
Tác giả bổ sung : Lý, Hoàng Ánh , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 76044
Luận Văn : Hoàn thiện phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh 11 thành phố Hồ Chí Minh – Vietinbank :
Tên File : 76044.pdf

Hoàn thiện phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh 11 thành phố Hồ Chí Minh - Vietinbank :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Hoàn thiện phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh 11 thành phố Hồ Chí Minh – Vietinbank :

Keyword SEO : Hoàn thiện phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh 11 thành phố Hồ Chí Minh – Vietinbank :