Tin Mới

Một số vấn đề cơ bản trong công tác quản trị để kiểm soát chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam ngành công nghiệp khu vực thành phố Hồ Chí Minh :

Cơ sở lý luận về chi phí và kế toán chi phí, kiểm soát chi phí. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí và kiểm soát chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam ngành công nghiệp khu vực Tp.Hồ Chí Minh. Các giải pháp cơ bản trong công tác quản trị để kiểm soát chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam ngành công nghiệp khu vực Tp.Hồ Chí Minh.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Võ, Thị Thanh Nhàn
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2004 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 66 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận về chi phí và kế toán chi phí, kiểm soát chi phí. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí và kiểm soát chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam ngành công nghiệp khu vực Tp.Hồ Chí Minh. Các giải pháp cơ bản trong công tác quản trị để kiểm soát chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam ngành công nghiệp khu vực Tp.Hồ Chí Minh.
Chủ Đề : Công nghiệp–TP.HCM, Doanh nghiệp–Kiểm soát chi phí,
Tác giả bổ sung : Mai, Thị Hoàng Minh, TS. ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 42315
Luận Văn : Một số vấn đề cơ bản trong công tác quản trị để kiểm soát chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam ngành công nghiệp khu vực thành phố Hồ Chí Minh :
Tên File : 42315.pdf

Một số vấn đề cơ bản trong công tác quản trị để kiểm soát chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam ngành công nghiệp khu vực thành phố Hồ Chí Minh :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Một số vấn đề cơ bản trong công tác quản trị để kiểm soát chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam ngành công nghiệp khu vực thành phố Hồ Chí Minh :

Keyword SEO : Một số vấn đề cơ bản trong công tác quản trị để kiểm soát chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam ngành công nghiệp khu vực thành phố Hồ Chí Minh :