Tin Mới

Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố điều hành công ty đến hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần :

Tổng quan về ảnh hưởng của các nhân tố tố điều hành công ty đến hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần. Xây dựng mô hình nghiên cứu. Lý giải kết quả nghiên cứu. Một số gợi ý chính sách nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần ở Việt Nam.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Phạm, Quốc Việt
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 202 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Tổng quan về ảnh hưởng của các nhân tố tố điều hành công ty đến hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần. Xây dựng mô hình nghiên cứu. Lý giải kết quả nghiên cứu. Một số gợi ý chính sách nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần ở Việt Nam.
Chủ Đề : Quản trị doanh nghiệp,
Tác giả bổ sung : Trần, Ngọc Thơ , GS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 69915
Luận Văn : Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố điều hành công ty đến hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần :
Tên File : 69915.pdf

Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố điều hành công ty đến hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố điều hành công ty đến hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần :

Keyword SEO : Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố điều hành công ty đến hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần :