Tin Mới

Những vấn đề quan hệ kinh tế – tổ chức trong nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay :

Những cơ sở chung về kinh tế-tổ chức, vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay. Các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế Việt Nam qua các thời kỳ. Phương hướng phát triển các hình thức kinh tế tổ chức trong nền kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Văn Bảng
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 1996 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 172 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Những cơ sở chung về kinh tế-tổ chức, vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay. Các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế Việt Nam qua các thời kỳ. Phương hướng phát triển các hình thức kinh tế tổ chức trong nền kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay..
Chủ Đề : Kinh tế thị trường,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Văn Luân , PGS.TS ; Trần, Trung Hậu , người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 14811
Luận Văn : Những vấn đề quan hệ kinh tế – tổ chức trong nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay :
Tên File : 14811.pdf

Những vấn đề quan hệ kinh tế - tổ chức trong nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay :
Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Những vấn đề quan hệ kinh tế – tổ chức trong nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay :

Keyword SEO : Những vấn đề quan hệ kinh tế – tổ chức trong nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay :