Tin Mới

Phân quyền sở hữu tài sản trong giao rừng cho cộng đồng ở Tây Nguyên :

Tây Nguyên và thực trạng quản lý rừng ở Tây Nguyên. Giao rừng cho cộng đồng và sự tham gia quản lý, hưởng lợi từ rừng của người dân địa phương.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Thu Trang
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 43 tr. +phụ lục ; , 30cm
Tóm Tắt : Tây Nguyên và thực trạng quản lý rừng ở Tây Nguyên. Giao rừng cho cộng đồng và sự tham gia quản lý, hưởng lợi từ rừng của người dân địa phương.
Chủ Đề : Quyền sở hữu tài sản, Tài nguyên thiên nhiên–Quản lý,
Tác giả bổ sung : Diệp Gia Luật , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 77271
Luận Văn : Phân quyền sở hữu tài sản trong giao rừng cho cộng đồng ở Tây Nguyên :
Tên File : 77271.pdf

Phân quyền sở hữu tài sản trong giao rừng cho cộng đồng ở Tây Nguyên :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phân quyền sở hữu tài sản trong giao rừng cho cộng đồng ở Tây Nguyên :

Keyword SEO : Phân quyền sở hữu tài sản trong giao rừng cho cộng đồng ở Tây Nguyên :