Tin Mới

Phân tích sự ảnh hưởng của chỉ số giá chứng khoán trên thế giới đến thị trường chứng khoán Việt Nam và những giải pháp cơ bản phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam :

Cơ sở lý luận về thị trường chứng khoán.Thực trạng hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Phân tích sự ảnh hưởng của chỉ số giá chứng khoán trên thế giới đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Một số giải pháp góp phần phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Huỳnh, Thị Tuyết Sương
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 81 tr. ; , 30cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận về thị trường chứng khoán.Thực trạng hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Phân tích sự ảnh hưởng của chỉ số giá chứng khoán trên thế giới đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Một số giải pháp góp phần phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chủ Đề : Thị trường chứng khoán–Chỉ số giá,
Tác giả bổ sung : Bùi Kim Yến , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 69909
Luận Văn : Phân tích sự ảnh hưởng của chỉ số giá chứng khoán trên thế giới đến thị trường chứng khoán Việt Nam và những giải pháp cơ bản phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam :
Tên File : 69909.pdf

Phân tích sự ảnh hưởng của chỉ số giá chứng khoán trên thế giới đến thị trường chứng khoán Việt Nam và những giải pháp cơ bản phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phân tích sự ảnh hưởng của chỉ số giá chứng khoán trên thế giới đến thị trường chứng khoán Việt Nam và những giải pháp cơ bản phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam :

Keyword SEO : Phân tích sự ảnh hưởng của chỉ số giá chứng khoán trên thế giới đến thị trường chứng khoán Việt Nam và những giải pháp cơ bản phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam :