Tin Mới

Phát triển du lịch tỉnh An Giang năm 2020

Chương 1: Cơ sở lý luận về du lịch và vai trò của chúng đối với phát triển kinh tế XH.Chương 2: Thự trạng phát triển du lịch của tỉnh An GiangChương 3: Các giải pháp Phát triển du lịch tỉnh An Giang đến năm 2020.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Mai, Thị Ánh Tuyết
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2007 k.nh,
Mô Tả Vật Lý : 196 tr. ; , 28 cm
Tóm Tắt : Chương 1: Cơ sở lý luận về du lịch và vai trò của chúng đối với phát triển kinh tế XH.Chương 2: Thự trạng phát triển du lịch của tỉnh An GiangChương 3: Các giải pháp Phát triển du lịch tỉnh An Giang đến năm 2020.
Chủ Đề : Luận án tiến sĩ,
Tác giả bổ sung : Mai, Thị Ánh Tuyết
Số Kiểm Soát : 47455
Luận Văn : Phát triển du lịch tỉnh An Giang năm 2020
Tên File : 47455.pdf

Phát triển du lịch tỉnh An Giang năm 2020

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phát triển du lịch tỉnh An Giang năm 2020

Keyword SEO : Phát triển du lịch tỉnh An Giang năm 2020