Tin Mới

Sự hài lòng của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với chất lượng dịch vụ hỗ trợ thuế tại Cục thuế Đồng Nai

Giới thiệu nghiên cứu; Cơ sở lý thuyết – Mô hình nghiên cứu; Khái quát về doanh ngyhiập có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và quá trình cung cấp dịch vụ hỗ trợ thuế của Cục thuế Đồng Nai; Mô hình nghiên cứu sự hài lòng của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với chất lượng dịch vụ hỗ trợ thuế tại Cục thuế Đồng Nai

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Bích Thủy
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 105 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Giới thiệu nghiên cứu; Cơ sở lý thuyết – Mô hình nghiên cứu; Khái quát về doanh ngyhiập có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và quá trình cung cấp dịch vụ hỗ trợ thuế của Cục thuế Đồng Nai; Mô hình nghiên cứu sự hài lòng của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với chất lượng dịch vụ hỗ trợ thuế tại Cục thuế Đồng Nai
Chủ Đề : Dịch vụ hỗ trợ thuế–Chất lượng, Ngành thuế–Tổ chức và quản lý,
Tác giả bổ sung : Ung Thị Minh Lệ ; TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 69796
Luận Văn : Sự hài lòng của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với chất lượng dịch vụ hỗ trợ thuế tại Cục thuế Đồng Nai
Tên File : 69796.pdf

Sự hài lòng của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với chất lượng dịch vụ hỗ trợ thuế tại Cục thuế Đồng Nai

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Sự hài lòng của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với chất lượng dịch vụ hỗ trợ thuế tại Cục thuế Đồng Nai

Keyword SEO : Sự hài lòng của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với chất lượng dịch vụ hỗ trợ thuế tại Cục thuế Đồng Nai