Tin Mới

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài lên nước nhận đầu tư – Trường hợp Việt Nam

Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễm ở một số nước ASEAN. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTTTNN) trong nền kinh tế toàn cầu. Các lý thuyết và nghiên cứu thực tiễn về tác động của ĐTTTNN lên các nước tiếp nhận. Các mô hình lý thuyết về tác động của ĐTTTNN lên nước tiếp nhận. Tác động của ĐTTTNN ở một số nước ASEAN; Tác động của ĐTTTNN đến phát triển kinh tế ở Việt Nam. Cơ sở chính trị pháp lý của ĐTTTNN. Tình hình thu hút vốn ĐTTTNN tại Việt Nam (1988-1999) .Tác động của ĐTTTNN ở Việt Nam (1988-99). Đánh giá tác động của ĐTTTNN qua mô hình ước lượng; Những trở lực trong thu hút ĐTTTNN và các giải pháp nhằm tăng khả năng thu hút và sử dụng có hiệu quả ĐTTNN tại Việt Nam: Những trở lực trong thu hút ĐTTTNN ở Việt Nam. Hệ thống các chính sách chung của chính phủtrong vai trò thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn ĐTTTNN.Các giải pháp cụ thể nhằm tăng khả năng thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn ĐTTTNN.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Như Ý
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2001 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 187 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễm ở một số nước ASEAN. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTTTNN) trong nền kinh tế toàn cầu. Các lý thuyết và nghiên cứu thực tiễn về tác động của ĐTTTNN lên các nước tiếp nhận. Các mô hình lý thuyết về tác động của ĐTTTNN lên nước tiếp nhận. Tác động của ĐTTTNN ở một số nước ASEAN; Tác động của ĐTTTNN đến phát triển kinh tế ở Việt Nam. Cơ sở chính trị pháp lý của ĐTTTNN. Tình hình thu hút vốn ĐTTTNN tại Việt Nam (1988-1999) .Tác động của ĐTTTNN ở Việt Nam (1988-99). Đánh giá tác động của ĐTTTNN qua mô hình ước lượng; Những trở lực trong thu hút ĐTTTNN và các giải pháp nhằm tăng khả năng thu hút và sử dụng có hiệu quả ĐTTNN tại Việt Nam: Những trở lực trong thu hút ĐTTTNN ở Việt Nam. Hệ thống các chính sách chung của chính phủtrong vai trò thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn ĐTTTNN.Các giải pháp cụ thể nhằm tăng khả năng thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn ĐTTTNN.
Chủ Đề : Đầu tư, Đầu tư, Nước ngoài, Luận án tiến sĩ,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Như Ý
Số Kiểm Soát : 37372
Luận Văn : Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài lên nước nhận đầu tư – Trường hợp Việt Nam
Tên File : 37372.pdf

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài lên nước nhận đầu tư - Trường hợp Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài lên nước nhận đầu tư – Trường hợp Việt Nam

Keyword SEO : Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài lên nước nhận đầu tư – Trường hợp Việt Nam