Tin Mới

Tag Archives: Thư viện luận văn

Sử dụng phương pháp cân đối và dự báo trong việc điều tiết nền kinh tế thị trường :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Khái quát về các phương pháp dự báo và cân đối; Cơ sở lý thuyết của các chính sách điều tiết vĩ mô; Phương pháp hoạch định các chính sách vĩ mô; Kết luận. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Dương, Tấn Diệp Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 1996 ... Read More »

Những định hướng chủ yếu của tổ chức không gian kinh tế vùng nam bộ trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở phương pháp luận của tổ chức không gian kinh tế. Hiện trạng tổ chức không gian kinh tế vùng Nam bộ. Những định hướng và giải pháp chủ yếu của tổ chức không gian kinh tế vùng Nam bộ.. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Trần, Văn Thông Ngôn Ngữ : vie, ... Read More »

Hệ thống lợi ích kinh tế và các quan hệ phân phối trong việc thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Lợi ích kinh tế và các đòn bẩy tài chính trong việc thực hiện lợi ích kinh tế.Thực trạng về hệ thống đòn bẩy tài chính trong việc đáp ứng các lợi ích kinh tế ở Việt Nam. Một số giải pháp tài chính cơ bản để thục hiện các lợi ích kinh tế ở Việt Na.. Bộ Sưu Tập ... Read More »

Những vấn đề quan hệ kinh tế – tổ chức trong nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Những cơ sở chung về kinh tế-tổ chức, vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay. Các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế Việt Nam qua các thời kỳ. Phương hướng phát triển các hình thức kinh tế tổ chức trong ... Read More »