Tin Mới

The Effects of International Financial Reporting Standards on the Accounts and Accounting Quality of Australian Firms :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Goodwin, John
Ngôn Ngữ : Eng,
Nơi Xuất Bản :
Mô Tả Vật Lý :
Tóm Tắt :
Chủ Đề : , accounting quality, International Financial Reporting Standards (IFRS)
Tác giả bổ sung :
Số Kiểm Soát : 74644
Luận Văn : The Effects of International Financial Reporting Standards on the Accounts and Accounting Quality of Australian Firms :
Tên File : 74644.pdf

The Effects of International Financial Reporting Standards on the Accounts and Accounting Quality of Australian Firms :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: The Effects of International Financial Reporting Standards on the Accounts and Accounting Quality of Australian Firms :

Keyword SEO : The Effects of International Financial Reporting Standards on the Accounts and Accounting Quality of Australian Firms :