Tin Mới

Vận Dụng Học Thuyết Giá Trị Lao Động của Các Mác để Sử Dụng Có Hiệu quả nguồn lao động ở nước ta hiện nay :

Học thuyết giá trị – lao động của C.Mác – Cơ sở lý luận trong việc sử dụng nguồn lao động; Thực trạng sử dụng nguồn lao động trong quá trình vận dụng học thuyết giá trị lao động của Mac ở nước ta hiện nay; Những quan điểm và giải pháp cơ bản vận dụng học thuyết giá trị lao động của Các Mác để sử dụng có hiệu quả nguồn lao động ở nước ta; Kết luận..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Hữu Thảo
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : Hà Nội : 2000 Học Viện Chính trị Quốc Gia,
Mô Tả Vật Lý : 185 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Học thuyết giá trị – lao động của C.Mác – Cơ sở lý luận trong việc sử dụng nguồn lao động; Thực trạng sử dụng nguồn lao động trong quá trình vận dụng học thuyết giá trị lao động của Mac ở nước ta hiện nay; Những quan điểm và giải pháp cơ bản vận dụng học thuyết giá trị lao động của Các Mác để sử dụng có hiệu quả nguồn lao động ở nước ta; Kết luận..
Chủ Đề : Chủ nghĩa Marx, Kinh tế chính trị, Kinh tế học lao động,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Hữu Thảo
Số Kiểm Soát : 37832
Luận Văn : Vận Dụng Học Thuyết Giá Trị Lao Động của Các Mác để Sử Dụng Có Hiệu quả nguồn lao động ở nước ta hiện nay :
Tên File : 37832.pdf

Vận Dụng Học Thuyết Giá Trị Lao Động của Các Mác để Sử Dụng Có Hiệu quả nguồn lao động ở nước ta hiện nay :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Vận Dụng Học Thuyết Giá Trị Lao Động của Các Mác để Sử Dụng Có Hiệu quả nguồn lao động ở nước ta hiện nay :

Keyword SEO : Vận Dụng Học Thuyết Giá Trị Lao Động của Các Mác để Sử Dụng Có Hiệu quả nguồn lao động ở nước ta hiện nay :