Tin Mới

Xây dựng hệ thống báo cáo đánh giá trách nhiệm quản trị trong công ty niêm yết ở Việt Nam :

Tổng quan, thực trạng, một số giải pháp xây dựng hệ thống báo cáo đánh giá trách nhiệm quản trị trong công ty niêm yết ở Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Trần,Văn Tùng
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 182tr. ; , 30cm
Tóm Tắt : Tổng quan, thực trạng, một số giải pháp xây dựng hệ thống báo cáo đánh giá trách nhiệm quản trị trong công ty niêm yết ở Việt Nam
Chủ Đề : Đầu tư–Công ty niêm yết,
Tác giả bổ sung : Phạm, Văn Dược, PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 67426
Luận Văn : Xây dựng hệ thống báo cáo đánh giá trách nhiệm quản trị trong công ty niêm yết ở Việt Nam :
Tên File : 67426.pdf

Xây dựng hệ thống báo cáo đánh giá trách nhiệm quản trị trong công ty niêm yết ở Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Xây dựng hệ thống báo cáo đánh giá trách nhiệm quản trị trong công ty niêm yết ở Việt Nam :

Keyword SEO : Xây dựng hệ thống báo cáo đánh giá trách nhiệm quản trị trong công ty niêm yết ở Việt Nam :